วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

www.whatami.net สอนผิดตรงไหน?

เรื่อง เว็บ "ฉันคืออะไร?" www.whatami.net สอนผิดตรงไหน? ขอตอบคำถามของคุณ Miscellanous ที่โจมตีเว็บนี้สักนิด

โปรดพิจารณา ว่า ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่ เขาตั้งขึ้นมาเองทั้งหมด
จากเว็บ www whatami net
บทสรุปจาก www whatami net

1.จิตกับกายแยกกันไม่ได้ (ตอบ ถูก หรือคุณแยกได้)

-เวลาคนตายแล้วสูญฝ (ตอบ ไม่ได้สอนว่าตายแล้วสูญ แต่สอนว่า มันสูญมาตั้งแต่ยังไม่ตาย ซึ่งคำว่าสูญ หมายถึง ว่างจากอัตตา หรือจากตัวตนชนิดที่เป็นอมตะ)

-จิตดับสูญไปด้วย (ตอบ จิตเกิดมาจารการประกอบขึ้นของ วิญญาณ เวทนา สัญญา และสังขาร เมื่อมีเหตุมันก็เกิด เมือไม่มีเหตุมันก็ดับ)

-ตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ เป็นความเชื่อของพราหมไม่ใช่พุทธ

(ตอบ ถูกต้องที่สุด ถ้าใครเชื่อว่าเรื่องตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ก็ต้องอ่านจากเรื่อง พระสาติ ที่เชื่อเช่นนี้ แล้วพระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นความเชื่อที่ผิด ลองอ่านเรื่องนี้

"ในสมัยพุทธกาลแม้ภิกษุบางรูป ก็ยังชื่อว่าตายแล้วยังจะมีวิญญาณไปเกิดใหม่ได้อีกตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ อย่างเช่น ภิกษุชื่อสาติที่เที่ยวพูดว่า “พระพุทธเจ้าสอนว่าวิญญาณนี้เองที่เวียนว่ายเพื่อรับผลกรรม” แม้เพื่อนภิกษุจะทักท้วงห้ามปรามก็ยังไม่เปลี่ยนความเชื่อ เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสเรียกสาติภิกษุมา แล้วทรงถามว่าได้พูดเช่นนั้นจริงหรือไม่? สาติภิกษุก็ตอบว่าได้พูดจริง พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถามอีกว่า ได้ยินพระองค์ทรงตรัสสอนเช่นนี้แก่ใคร? สาติภิกษุก็ตอบไม่ได้ ได้แต่นั่งนิ่งก้มหน้าอยู่

เมื่อเป็นดังนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสติเตียนสาติภิกษุว่าเป็น “โมฆะบุรุษ” คือเป็นคนเปล่าๆธรรมดาๆที่ไม่ได้มีคุณธรรมพิเศษ หรือไม่รู้เรื่องอันเป็นอริยะ (ระดับสูง) เลย เพราะไปถือเอาถ้อยคำผิดๆไว้ และพระพุทธองค์ยังได้ทรงตรัสถามเหล่าพระสงฆ์ในที่นั้นว่า “สาติภิกษุนี้สมควรที่จะเป็นภิกษุ หรือเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่?” ซึ่งพระสงฆ์ก็ตอบว่า “ไม่ควร” ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสแสดงถึงเรื่องการเกิดขึ้นของวิญญาณ ๖ เช่น เมื่อรูปมากระทบกับตา จึงเกิดวิญญาณทางตาขึ้น, เมื่อเสียงมากระทบกับหู จึงเกิดวิญญาณทางหูขึ้น เป็นต้น

สรุปได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเพราะ ถ้าใครยังเชื่อว่าจะมีจิตหรือวิญญาณไปเกิดใหม่ได้อีก ก็ไม่จัดว่าเป็นสงฆ์ที่แท้จริงในธรรมวินัยของพระพุทธองค์ หรือไม่จัดว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า เพราะมีความเห็นไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอน จึงสมควรที่ผู้นับถือพระพุทธเจ้าทุกคนจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำพุทธศาสนาที่แท้จริงกลับมาให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติกันต่อไป" จาก http://www.whatami.ob.tc/sci/sci12.html )

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีเทวดา เป็นเรื่องงมงาย ไม่ให้เชื่อ

(ตอบ ถูกต้องที่สุด ถ้ามีจริงป่านนี้ประเทศไทยคงเป็นประเทศมหาอำนาจไปแล้ว จริงหรือไม่? หัดใช้ความคิดให้มากกว่านี้ เดี๋ยวแก่ไปสมองจะฝ่อ)

3. ไม่ให้เชื่อ เรื่อง นรก สวรรค์ที่เป็นสถานที่ เพราะว่าไม่ใช่พุทธและเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา..แต่ให้เชื่อว่า สวรรคในอก นรกในใจ แทน

(ตอบ ถูกต้องที่สุด มีแต่คนที่มีปัญญาน้อยเท่านั้นที่เขาเชื่อกัน เคยอ่านเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนรก-สวรรค์ที่อายตนะหรือไม่ เดี๋ยวจะหามาให้อ่าน ส่วนเรื่องสวรรค์ในอก นรกในใจ นี้ซิ เป็นวิทยาศาสตร์ ที่ใครๆก็ต้องยอมรับ แม้จะต่างศาสนาก็ตาม )

4. ตามหลักพุทธศาสนาแล้วไม่สอนว่าตายแล้วไปไหน เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้

(ตอบ ถูกต้องที่สุด พระพุทธเจ้าคงไม่นำเอาเรื่องเล่าอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่มีเหตุผล ไม่มีหลักฐานมารองรับ และคนฟังพิสูจน์ไม่ได้ หรือสัมผัสไม่ได้มาสอนเป็นแน่ เพราะถ้าใครนำเอามาสอน แล้วมีคนโต้แย้งว่า คุณมีหลักฐานมายืนยันหรือไม่? เท่านี้คนที่เอามาสอนก็เหงื่อแตกแล้ว ใช่หรือไม่?)

ต่อท้าย #1 2 ม.ค. 2554, 20:11:38
5. พระอภิธรรมปิฎก คือ หลักปรัชญาที่สาวกรุ่นหลังๆแต่งขึ้นเอาไว้

(ตอบ ถูกต้องที่สุด หรือคุณไม่เคยศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกมาก่อนบ้างเลย? ไปลองศึกษาเรื่องนี้ดูหน่อยก็ดี หรือคุณเชื่อว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดคือคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า? แล้วคุณรู้ได้อย่างงไร?)

6. พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องหลังจากตาย

(ตอบ ถูกต้องที่สุด คนมีปัญญาเขาก็ไม่นำเรื่องที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีหลักฐานยืนยันมาสอนเป็นแน่ อายคนมีปัญญาเขาบ้าง พระพุทธเจ้าคงไม่ไร้สมองอย่างนี้เป็นแน่)

7. ทุกคนเคยสัมผัสนิพพานและนิพพานสูญ

(ตอบ ถูกต้องถ้านิพพานนี้หมายถึง ความสงบเย็นของจิตใจขณะที่ไม่มีกิเลสครอบงำ แล้วอย่างนี้นิพพานจะสูญได้อย่างไร?? ในเมื่อมันคือความสงบเย็นของจิตใจ หรือคุณเข้าใจว่านิพพานคือตายแล้วยังมีตัวตนไปเกิดใหม่ได้อีก??)

8. ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง การทำดีและชั่วที่จะได้รับผลดีและชั่วในอนาคตจริงหรือไม่ เพราะเป็นเรือ่งแต่งขึ้นมาแล้วไม่มีหลักฐาน

(ตอบ ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องอจินไตย หรือคุณไม่ยอมรับหลักอจินไตย? ถ้าไม่ยอมรับก็แย่ซิ เพราะเมื่อไม่ยอมรับหลักอจินไตยเสียแล้ว ทีนี้จะเอาเรื่องอะไรมาศึกษาก็ได้ แม้เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แก่การดับทุกข์เลยก็ตาม รวมทั้งเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาก็ตาม หรือเป็นเรื่องที่ทำลายหัวใจพุทธศาสนาก็ตาม จริงหรือไม่?)

9. เรื่องกฏแห่งกรรม ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ควรไปสนใจ ไม่ให้เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมเก่าส่งผลมาชาตินี้

(ตอบ ถูกต้อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นหลักในการดับทุกข์ของจิตใจมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ทำไมเรามาสนใจเรื่องกรรมกัน ไม่เข้าใจจริงๆ คงเป็นเพราะถูกพราหมณ์ครอบงำมานาน จนกลายเป็นพราหมณ์ไปกันหมดแล้วโดยไม่รู้ตัว)

10. ไม่ให้เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์, ชาติก่อน, ชาติหน้า เพราะว่าเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องของการเล่าต่อๆกันมา

(ตอบ ถูกต้องที่สุด นี่แสดงว่าคุณคงไม่ยอมรับหลักกาลามสูตร ก็คุณพยายามลดความน่าเชื่อถือของหลักกาลามสูตรลงเพียงแค่ว่าเป็นหลักที่ใช้สอนเฉพาะบางคน ซึ่งหลักกาลามสูตรเป็นหลักในการสร้างปัญญา เพื่อไม่ให้เชื่ออะไรงมงาย ถ้าเราเอาหลักกาลามสูตรออกจากพุทธศาสนาเสียแล้ว ที่นี้ก็จะเหลืออะไร? จะเหลือก็แต่ความงมงายเต็มไปหมด ใช่หรือไม่? นี่คงเป็นอุบายในการทำลายหลักการของพุทธศาสนาของคุณใช่หรือไม่? ที่ทำลายหัวใจในการสร้างปัญญาของผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนา เพระากลัวเขาจะไม่โง่มาให้คุณมาครอบงำเขาได้... ใช่หรือไม่?)

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุผล พิสูจน์ได้ ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้ หรือ ศึกษาแล้วเกิด "ดวงตาเห็นธรรม"

ที่เว็บ "ฉันคืออะไร?" www.whatami.net - เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
ต่อท้าย #2 2 ม.ค. 2554, 21:33:47
(แล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดว่า อะไรคือคำสอนที่ถูกต้องครบถ้วน คำตอบก็คือ ธรรมชาตินั่นแหละ เป็นพยาน )
-----------------------------
สิ่งที่จะเป็นเครื่องชี้วัดว่า อะไรคือคำสอนที่ถูกต้องครบถ้วน คำตอบก็คือ ความทุกข์ ถ้าเราศึกษามาถูกและปฏิบัติถูก ชีวิตของเราเราจะมีทุกข์น้อยลงหรือไม่มีทุกข์เลย แต่ถ้าเราศึกษามาผิด และปฏิบัติผิด ชีวิตของเราก็ยังคงมีทุกข์มากอยู่ต่อไป ใช่หรือไม่?
ต่อท้าย #3 2 ม.ค. 2554, 21:37:08
(ในวงจรปากิจจสมุปบาท แสดงว่า เพราะอวิชชาหรือทุกข์ เป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร วิญญาณ ฯ และแสดงเหตุของความดับว่า เพราะอวิชชาดับ ชาติชรา มรณะจึงดับ เพราะฉะนั้น ที่กลับมาเกิด ก็คือ อวิชชาหรือทุกข์เท่านั้น ... แปลว่า อวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจ ไม่ได้ดับไปพร้อมกับการตายของคน ไม่ได้ดับไปพร้อมกับการดับของจิต)
----------------------
นี่คุณเข้าใจว่าวงปฏิจจสมุปบาทคือวงการเวียว่ายตาย-เกิดชนิดข้ามภพข้ามชาติอย่างนั้นหรือ? เอามาจากไหน ? พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นเลย มีแต่ตรัสแบบรวดเดียวตลอดทั้งสาย ซึ่งมันก็หมายถึงกระแสการปรุงแต่งของจิตอย่างรวดเร็วในการเกิดขึ้นของความทุกข์ของจิตเราในปัจจุบัน
ต่อท้าย #4 2 ม.ค. 2554, 21:54:02
(ถามว่า สมาชิกใช้ ID whatami net กับ พระเตชปญฺโญภิกขุ คือบุคคลเดียวกันใช่หรือไม่ ???....

มีสมาชิกเว็บกูรูสงสัยกันมากว่า ไม่น่าเชื่อว่า จะมีทิฏฐิ อย่างสูงสุด กล้าคัดค้าน พระพุทธพจน์ ในพระไตรปิฎก บิดเบือน สร้างใหม่คำสอนให้เกลียดชัง พระไตรปิฎก
whatami net ขอเชิญชม พระพุทธพจน์ นับร้อยที่ เกี่ยวกับ นรก สวรรค์ ชั้นเทพ ชั้นพรหม ---->อย่าแกล้งโง่นะว่า อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า)
----------------------------------------
คุณลองตอบมาให้ชัดเจนได้หรือไม่ว่า "สิ่งที่คุณอ้างอิ่งมานี้เป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า? " และถ้าคุณตอบว่า ใช่ ก็อยากจะถามต่อว่า แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่านี่คือคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า? เมื่อคุณตอบมาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว (ชนิดที่คนที่มีใจเป็นกลางจะยอมรับได้) จึงจะตอบคำถามของคุณให้
ต่อท้าย #5 2 ม.ค. 2554, 22:54:10
(ช่วยตอบแทนครับ เพราะนี่คือคำสอนจากพระไตรปิฏกซึ่งเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้ว่า ได้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาได้อย่างถูกต้อง)
-----------------------
แต่คุณลองคิดดูว่า ถ้าบังเอิญพระไตรปิฎกที่เรายึดถือกันอยู่นี้ ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนก่อนที่จะมาถึงเรา แล้วเรายึดถือเอามาปฏิบัติ เราก็จะมิกลายเป็นต้องปฏิบัติผิดเพี้ยนตามไปด้วยหรือ? พระพุทธเจ้าคงไม่สอนให้เชื่อตำราเป็นแน่ จริงหรอืไม่?
ต่อท้าย #6 2 ม.ค. 2554, 23:00:09
(สำคัญที่ว่า เมื่อ่านแล้วได้ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้ว มีผลจากการปฏิบัติแล้ว สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่บันทึกไว้นัั้นเป็นอย่างไรต่างหาก)
--------------------
ถ้าสมติว่าบังเอิญเรารับเอาคำสอนที่ผิดเพี้ยนมาปฏิบัติ แล้วมันก็ไม่บังเกิดผลจริงสักที อย่างนี้เราจะเชื่อคำสอนนั้นได้หรือไม่ว่าเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?

คำสอนที่ผิดเพี้ยน (ในพระไตรปิฎก) เขาฉลาดดที่จะบอกว่า สาเหตุที่เรายังปฏิบัติไม่ได้ตามที่มีมาในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเพราะ เรายังมีบุญบารมีไม่พอ ต้องสั่งสมบุญบารมีไปอีกหลายหมื่น หลายแสนชาติ จึงจะปฏิบัติได้ผลสำเร็จ เมื่อเจออย่างนี้ก็เลยทำให้เราโง่เชื่อเขาไปในที่สุด (เขาทำสำเร็จ เพราะเรายังโง่กันอยู่เหมือนเดิม)
ต่อท้าย #7 4 ม.ค. 2554, 8:30:31
(จิตคือวิญญาณธาตุ(ธาตุรู้) ไม่ใช่วิญญาณขันธ์)
-------------------
มาอีกแล้วพวกที่ชอบพูดว่า วิญญาณ กับ วิญญาณขันธ์ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน นี่คุณศึกษาธรรมะจากอะไร? จากตำรา หรือจากคำพูดของคนอื่น? หรือดูจากร่างกายและจิตใจของตัวเอง?

คำว่าวิญญาณขันธ์ เป็นเพียงการจัดกลุ่มของวิญญาณว่าเป็นกลุ่มใดเท่านั้น จากกลุ่มทั้ง ๕ ของชีวิตมนุษย์ คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

ถ้าวิญญาณ ไม่ใช่ วิญญาณขันธ์ อย่างนี้สิ่งที่เหลือของขันธ์ทั้ง ๕ ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอีก ใช่หรือไม่? (เช่น รูป ก็ไม่ใช่รูปขันธ์ เวทนาก็ไม่ใช้เวทนาขันธ์ เป็นต้น)

ก็อยากจะถามหน่อยว่า การศึกษาสิ่งใดที่จะให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่ผิดพลาดนั้น เราจะศึกษาอย่างไร? ระหว่าง การอ่านจากตำรา (รวมทั้งฟังจากคนอื่นมา) หรือ จากการดูจากสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆ?

ธรรมะนั้นอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของเราเองในปัจจุบัน "พระพุทเจ้าสอนให้เราศึกษาอริยสัจ ๔ จากชีวิตของเราเอง ที่ยังไม่ตาย ที่ยังมีสติสัมปฤดีอยู่นี้"

1 ความคิดเห็น:

 1. พระพุทธเจ้า supper ฉลาดแล้ว ที่บอกว่า เรื่องของ อจิณไตย ไม่ต้องคิด
  ถ้าคิดแล้ว จะบ้านะ สงสัยอย่นั่นแหละ ไม่มีที่สิ้นสุด บุคคลที่เขาร้ตามนั้น ก็มีอย่ แต่บอกไป ก็ไม่มีใตรเชื่ออีก พวกเรา อย่ามัว ถกกันอย่เลย จ้า เร่งเจริญสติ ปฏิบัติเจริญวิปัสนา
  ทำใจให้ ให้สงบเถิด แล้ว ความเป็นจริงจะบังเกิด เอง แล้ว วันนั้น จะไม่อยากโต้เถียงกับใคร อีกแล้ว ...ทุกข์ ...ดับทุกข์...เป็นเรื่องสำคัญ..คิดเรื่องอื่นมากเข้า ๆ
  จะทุกข์เพราะสงสัย อย่รำไป สังเกตุไหม เวลาถก กัน ..ไม่มีใครบอก ว่า เรา.อาจจะเข้าใจผิดเองเลย..ยู ..แหละ ..ผิด.. I am O.K. ,you not O.K.
  อ้า..ว.. เราก็ เป็น เหมือนกันรึนี่! เห็นไหม ล่ะ!

  ตอบลบ

Search for content in this blog.