วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คือ

ม.อ.ปัตตานี เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศรุ่นแรก
รองรับนักการสื่อสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศรุ่นแรก ปีการศึกษา 2552 ผนวกศาสตร์วิทยาศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ระบบการสื่อสาร เป็นการลดช่องว่างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ผลสืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ สาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่ำ การขาดการจัดการด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์หรือการคิดด้วยเหตุผล จากความสำคัญที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุน การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และประชาคมท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่งพัฒนาคนให้สนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่มีอยู่ สื่อมวลชนจึงเป็นทรัพยากรหลักด้านหนึ่งที่จะช่วยสร้าง กระตุ้น ความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่สังคม ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของสื่อมวลชนคือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้อย่างกว้างไกล แต่ในปัจจุบันพื้นที่การนำเสนอข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนที่น้อย ทำให้ไม่สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นำสังคมได้หากการสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการความสำคัญทั้งในแง่ปริมาณ คุณภาพและความต่อเนื่อง

ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากบทบาทของสื่อมวลชนที่มีศักยภาพสูงในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่สังคมแต่ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นิเทศในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเวลาเริ่มต้น และหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อย ประกอบกับการผลิตนักวิทยาศาสตร์นิเทศหรือนักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรี เพราะบัณฑิตเหล่านี้จะต้องลงไปทำงานระดับปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตสาขาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร ซึ่งมีความพร้อมในศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นิเทศ เน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาและใช้ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในสังคมไทย โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2552 คาดหวังว่าบัณฑิตวิทยาศาสตร์นิเทศ เป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ หรือสร้างระบบคิดเชิงวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังและสร้างสำนึกที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างแห่งความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของนักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไป

Website: http://www.pn.psu.ac.th/news
Public Relations Office , Prince of Songkla University Pattani Thailand
Office tel.0 7331 2318 Fax.0 7333 5127-8
E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
.
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.