วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

能要、該要的 才要; 不能要、不該 要的絕對不要。

能要、該要的 才要;
不能要、不該 要的絕對不要。
Pursue only what you can and
should acquire. Never pursue what
you can't and shouldn't acquire
สิ่งที่ควรได้ถึงจะรับ สิ่งที่ไม่ควรได้จะไม่รับเด็ดขาด

感恩能使我們 成長,
報恩能助我們 成就。
Gratitude can make us grow,
and the resolve to return favors
can help us succeed
การ รู้จักสำนึกคุณทำให้เราพัฒนาได้
การ รู้จักตอบแทนบุญคุณ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้


感謝給我們機 會,
順境、逆境皆 是恩人。
Feel thankful for the chances to
hone ourselves: both good and ill
fortune are our benefactors.
ขอบคุณ ที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีหรือไม่ดี
ถือว่า เป็นบุญทั้ง นั้น


遇到好事,要 隨喜、讚歎、鼓勵,
並且虛心學 習。
When good things happen, we should
rejoice in, praise, encourage, and then
learn from them in modesty.
เมื่อ สบโอกาสดี ต้องยินดีชื่นชม
สร้าง กำลังใจ และถ่อมตน เรียนรู้จากสิ่งดีนี้


少批評、多讚 美,
是避免造口業 的好方法。
To criticize less and praise more
is a good way to avoid creating
negative karma of speech
วิจารณ์ ให้น้อยลง ชื่นชมให้มากขึ้น
จะได้ ไม่สร้างกรรมทางคำพูด
平常心就是最自在、最愉快的心。
An ordinary mind is a mind of utmost
freedom and unsurpassed joy.
การทำ จิตเป็นปกติ
จะ รู้สึกอิสระและเป็นจิตใจที่มีความสุข


踏實地走一步 路,
勝過說一百句 空洞的漂亮語。
A solid step forward speaks louder
than a hundred empty, fair words.
เดินที ละย่างก้าวด้วยความตั้งใจ
ดีกว่า พูดคำหรูๆ ร้อยคำ หรือสร้างวิมานในอากาศ


知道自己的缺 點愈多,
成長的速度愈 快,
對自己的信心 也就愈堅定。
The more weaknesses you discover in
yourself, the faster you will develop,
and the more self-confident you will be
รู้จุด อ่อนของตนเองยิ่งมาก ก็จะพัฒนาเร็วขึ้น
และ เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น


多聽多看少說話,快手快腳慢用錢。
Keep your ears and eyes wide open,
but mouth tight shut; be quick with your
hands and legs, but slow to spend
ฟังและ ดูให้มาก แต่พูดให้น้อย มือไม้ต้องเร็ว
เวลา ใช้จ่ายเงินต้องช้า


唯有體驗了艱 苦的境遇,
才會有精進奮 發的心。
Only after encounters with hardships
will one be roused to vigorous diligence
ต่อ เมือประสบความทุกข์ยากลำบากเท่านั้น
ถึงจะ มีใจพัฒนาต่อสู้ชีวิตอย่างจริงจัง

踏踏實實做 人,心胸要廣大;
穩穩當當做 事,著眼宜深遠。
Be a down-to-earth person with a
broad mind; be a sure hand with
piercing foresight
ต้อง เป็นคนติดดิน ใจกว้าง
ทำงาน การต้องหนักแน่น และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล


忙而不亂,累而不疲。
Be busy without being disorganized,
and weary without being dispirited.
งานมากแต่ไม่ยุ่งเหยิง เหนื่อยแต่ไม่ล้า

忙得快樂,累得歡喜。
Be busy but happy,
and tired but joyful
อยู่อย่างมีความสุข เหนื่อยด้วยความยินดี


「忙」沒關係,不「煩」就好。
It's fine to be busy:
just don't let it get on your nerves
งานยุ่งไม่เป็นไร แต่อย่าทุกข์

工作要趕不要 急,
身心要鬆不要 緊。
Work swiftly, but don't tense up;
relax your body and mind
and never tighten up
งานต้องเร่งทำ แต่อย่ารีบร้อน กายและใจต้องผ่อนคลาย

應該忙中有序 的趕工作,
不要緊張兮兮 的搶時間。
Work swiftly in an orderly fashion;
never compete with time in a
nervous flurry
การทำ งานควรจะมีระเบียบแม้ในเวลาเร่งรีบ
ไม่ควร ร้อนอกร้อนใจ แข่งกับเวลา不要以富貴貧 賤論成敗得失,
只要能盡心盡 力來自利利人。
Don't measure success and gain by wealth
and rank: to benefit ourselves and others
as best we can is all that matters
ความ สำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ได้วัดจากความยากดีมีจน
ขอ เพียงทำจนสุดความสามารถ
เพื่อ ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน


任勞者必堪任 怨,任事者必遭批評。
怨言之下有慈 忍,批評之中藏金玉。
To take on tough tasks, one must prepare to
tough out complaints, and to be in charge
is to be in for criticism. Yet complaints help
foster compassion and patience,
and criticism often holds golden advice
เมื่อ พร้อมอุทิศแรงกายต้องทนต่อเสียงบ่น
พร้อม อุทิศการงานต้องทนต่อแรงเสียดทาน
เมื่อ ทนเสียงบ่นได้ จะเกิดความเมตตา
คุณค่า ของความอดทนต่อแรงเสียดทานนั้นอเนกอนันต์


隨遇而安,隨緣奉獻。
Stay at ease under all circumstances,
and give whenever conditions allow
อยู่ อย่างมีความสุขตามสภาพแวดล้อม
อุทิศ ช่วยเหลือผู้อื่นตามบุญวาสนา


成功的三部曲 是:
隨順因緣、把 握因緣、創造因緣。
The tripartite formula for success is:
go with the causes and conditions,
seize them as they come,
and create them when they don't
ความ สำเร็จสามขั้นตอน ตามบุญวาสนา
รักษาบุญสัมพันธ์ เอาไว้ สร้างบุญสัมพันธ์ขึ้นใหม่


見有機緣宜把 握,
沒有機緣要營 造,
機緣未熟不強 求。
Grasp opportune conditions when
they come, create them when there
are none, and ere conditions ripen,
never force a thing to be done
เมื่อ โอกาสมาถึงควรคว้าเอาไว้
หากไม่ มีก็ให้เร่งสร้างโอกาส


人生的起起落落,都是成長的經驗。
All the ups and downs of life are
nourishing experiences for our growth
ไม่ว่า จะ ขาขึ้นหรือขาลงของชีวิต
ล้วน เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง


用智慧處理事,以慈悲關懷人。
Deal with matters with wisdom,
and care for people with compassion
ใช้สติปัญญาในการทำงาน ใช้ความเมตตาต่อผู้คน

以智慧時時修 正偏差,
以慈悲處處給 人方便。
Rectify deviations with wisdom;
accommodate others with compassion.
ใช้สติ ปัญญาปรับความคิดตลอดเวลา
ใช้ ความเมตตากรุณาให้ความสะดวกกับผู้อื่นทุกเรื่อง


慈悲心愈重, 智慧愈高,
煩惱也就愈 少。
The deeper our compassion,
the greater our wisdom and the
fewer our vexations
จิตที่ มีความเมตตากรุณายิ่งมาก
สติ ปัญญายิ่งสูง ความทุกข์ยิ่งน้อย面對許多的情 況,
只管用智慧處 理事,以慈悲對待人,
而不擔心自己 的利害得失,
就不會有煩惱 了。
Simply deal with matters with wisdom
and treat people with compassion, without
worrying about personal gain or loss.
Then we'll never be plagued by vexations
ในทุก สถานการณ์ใช้สติปัญญาจัดการกับการงาน
ใช้ความ เมตตาต่อผู้คน ไม่กังวลผลได้ผลเสียของตัวเอง
ความ ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น


心隨境轉是凡夫;境隨心轉是聖賢。
To let the circumstances dictate one's
state of mind is human; to let the mind
dictate the circumstances is sage
สิ่ง แวดล้อมทำให้จิตใจของปุถุชนคนธรรมดาเปลี่ย
นแปลง ได้ แต่จิตใจของนักปราชญ์สามารถเปลี่ย
นแปลง สิ่งแวดล้อมได้


大鴨游出大 路,小鴨游出小路,
不游就沒有 路。
A big duck cuts a big wake; a small
duck cuts a small wake. Big or small,
each duck will paddle its own way to
the other shore-but only if it paddles
ผู้มี ความสามารถมากกระทำการได้มาก
ผู้มี ความสามารถน้อยกระทำการได้น้อย แต่ถ้าไม่ลงมือทำ
ไม่ว่า จะมีความสามารถมากหรือน้อยก็จะไม่บังเกิดผลใด ๆ


山不轉路轉,路不轉人轉,人不轉心轉。
If the mountain won't move,
build a road around it.
If the road won't turn, change your path.
If you are unable to even change your path,
just transform your mind
เมื่อ เจออุปสรรค ต้องแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ
แล้ว ปัญญาก็จะเกิด
ในที่ สุดก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้


「精進」不等 於拼命,
而是努力不 懈。
Diligence doesn't mean stretching
beyond our limits. It means displaying
unremitting persistence
การ มุ่งมั่นไม่ใช่เป็นการสู้ตาย
แต่ เป็นการขยันขันแข็งแบบไม่ย่อท้อ


船過水無痕,鳥飛不留 影,
成敗得失都不 會引起心情的波動,
那就是自在解 脫的大智慧。
A passing boat leaves no trace upon
the waters; a bird's flight leaves no
trace in the sky. When fleeting success,
failure, gain, or loss leaves no trace
upon the heart, the great wisdom of
liberation has been achieved.
หลัง เรือแล่นผ่านจะไร้ร่องรอย เมื่อนกบินผ่านจะ
ไม่ เหลือเงา แพ้ชนะหรือได้เสียก็ไม่สะทกสะท้าน
คือผู้ ที่มีสติปัญญา หลุดพ้นและอิสระอย่างแท้จริง


給人方便等於給自己方便。
To be accommodating to others is
to be accommodating to ourselves
การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น
การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง


甘願吃明虧, 是仁者;
受辱吃暗虧, 是愚蠢。
Who is willing to be openly exploited
is noble-minded; who is insulted and
insidiously exploited is dim-witted.
ผู้ที่ มีความเมตตายอมเสียเปรียบในทุกเรื่อง
ผู้โง่ เขลาแม้ได้เปรียบก็รู้สึกว่าเสียเปรียบ


壓力通常來自 對身外事物過於在意,
同時也過於在 意他人的評斷。
Pressure usually stems from caring
too much about externals and other
people's opinion
ความ เครียดส่วนมากแล้วเกิดจากให้ความสำคั
ญกับ สิ่งรอบข้างมากเกินไป
และให้ ความสำคัญกับการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้
อื่น มากเกินไป


用感恩的心、 用報恩的心,
來做服務的工 作,
便不會感到倦 怠與疲累。
Offer your service with a heart of
gratitude, as if repaying a kindness,
then you won't feel weary or tired
ถ้าพวก เราใช้จิตใจที่สำนึกคุณ
ตอบแทนบุญคุณ มาทำในเรื่องการบริการผู้อื่นก็จะ
ไม่ รู้สึกเกียจคร้านและเหน็ดเหนื่อย
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.