วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1
ม.2
ม.3 ม.1 ม.2 ม.3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80
(2 นก) 80
(2 นก) 80
(2 นก)
40
40
40
40
40
40
รวมเวลาเรียน 240 240


กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาแกนกลาง
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต

ม.1 ง21101 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1
ง21102 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1

ม.2 ง22101 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1
ง22102 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1

ม.3 ง23101 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1
ง23102 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 1คำอธิบายรายวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ง21101 : การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น ม.1 จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ศึกษา อภิปราย ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ
วิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล และการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง.3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3

รหัสวิชา ง21102 : การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น ม.1 จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………………………….
ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว อธิบายวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การจัดการงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต
วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน และแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/1,ม1/2,ม1/3 ง 4.1 ม.1/1, ม1/2, ม1/3
รหัสวิชา ง 22101: การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะที่จำเป็นต่องานอาชีพ
ฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ด้วยทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 2/1, ง 1.1 ม 2/2, ง 1.1 ม 2/3, ง 4.1 ม 2/1, ง 4.1 ม 2/2, ง 4.1 ม 2/3

รหัสวิชา ง 22102: การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการเทคโนโลยีและการสร้างสิงของเครื่องใช้ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม 2/1, ง 2.1 ม 2/2, ง 2.1 ม 2/3, ง2.1 ม 2/4, ง 3.1 ม 2/1, ง 3.1 ม 2/2, ง 3.1 ม 2/3, ง 3.1 ม 2/4
รหัสวิชา ง23101 : การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการ การดูแลอย่างประณีต การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชในท้องถิ่น
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามระดับความรู้ที่ใช้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แลดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 3/1, ง 1.1 ม 3/2, ง 1.1 ม3/3, ง 2.1 ม 3/1, ง 2.1 ม 3/2


รหัสวิชา ง23102 : การงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุปพร้อมนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจ และความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผล และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์ แฟลช การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางเข้าสู่อาชีพตามคุณสมบัติที่จำเป็น ความมั่นคง และการประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานที่หลากหลายจนสามารถ วิเคราะห์ ประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม 3/1, ง 3.1 ม 3/2, ง 3.1 ม3/3, ง 3.1 ม 3/4, ง4.1 ม 3/1, ง 4.1 ม 3/2, ง 4.1 ม 3/3

การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.4
ม.5
ม.6 ม.1 ม.2 ม.3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40
(1 นก) 40
(1 นก) 40
(1 นก)
20
20
20
20
20
20
รวมเวลาเรียน 120 120
กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาแกนกลาง
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง/สัปดาห์ หน่วยกิต

ม.4 ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5

ม.5 ง32101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5
ง32102 การออกแบบเทคโนโลยี 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5

ม.6 ง33101 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5
ง33102 การงานอาชีพ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน 0.5
คำอธิบายรายวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ง31101 : เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………….
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของระบบคอมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลหรือสร้างงานนำเสนอตามจินตนาการหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนำเสนออย่างเหมาะสม
เพื่อให้เป็นผู้ที่ใช้สารสนเทศตามข้อควรปฏิบัติ อย่างมีความรับผิดชอบ มีมารยาท อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,8,9,10,11,13


รหัสวิชา ง31102 : ทักษะการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการนำทักษะกระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงาน มีคุณธรรม ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7

รหัสวิชา ง32101 : พื้นฐานการเขียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................................
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/6

รหัสวิชา ง 32102 : การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
........................................................................................................................................................................................................
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจำลอง การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคำนึงถึงหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ การสร้าง พัฒนาและเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม.4-6/1,2,3 ,4,5
รหัสวิชา ง 33101 โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป เกี่ยวกับความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
ฝึกปฏิบัติทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงาน โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/ 7,12


รหัสวิชา ง 33102 : การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
.................................................................................................................................................................................
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยู่ในประเทศ และอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน
วิเคราะห์ อภิปราย จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ สังเคราะห์ ประเมินค่า สรุป และนำข้อมูล มาเป็นส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน้มที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ โดยศึกษาข้อมูลในเรื่อง แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ วิธีการสมัครงาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ ลักษณะการทำงาน เช่น เวลาที่เข้าทำงาน สถานที่ทำงาน การเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชีพ
เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เช่น การจัดนิทรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการทำงาน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุ้มค่า ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง ทำงานบรรลุเป้าหมาย ทำงานถูกวิธี ทำงานเป็นขั้นตอน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตฯลฯ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/ 1,2,3,4,5,6,7
ง 2.1 ม.4-6/ 1,2,3,4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.