วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง จรวดขวดน้ำ

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง จรวดขวดน้ำ
จัดทำโดย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/...... กลุ่ม ..5B…
1. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
2. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
3. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
4. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
5. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
6. ด.ช./ด.ญ...................................................... เลขที่/ตอน.........

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์(รหัสวิชา ว 32101)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ..................................................................

จัดทำโดย
กลุ่มที่ ...1A......
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/......

1. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
2. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
3. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
4. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
5. ด.ช./ด.ญ. ..................................................... เลขที่/ตอน.........
6. ด.ช./ด.ญ...................................................... เลขที่/ตอน.........

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสุนันทา ยมหล้าบทคัดย่อ

ให้อธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ จุดมุ่งหมาย วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ อย่างย่อ ๆ ไม่เกิน 15 บรรทัด
กิตติกรรมประกาศ

เป็นการกล่าวคำขอบคุณ ผู้ที่ให้การสนับสนุน คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มทำจนโครงงานประสบผลสำเร็จ


คณะผู้จัดทำ
กลุ่ม............... ม.2/.....
สารบัญ

หน้า
บทคัดย่อ ก
กิตติกรรมประกาศ ข
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ 1
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
1.4 ตัวแปรต่าง ๆ ของการศึกษาค้นคว้า
1.5 แผนปฏิบัติการ
บทที่ 2 บทเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์
3.1 วัสดุอุปกรณ์
3.2 การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
3.3 วิธีการทดสอบจรวดขวดน้ำ
บทที่ 4 ผลการทดลอง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
บทที่ 5 อธิบายและสรุปผลการทดลอง
5.1 อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
5.3 ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนำ


1.1 ที่มาและความสำคัญ1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1. .....................
2. .....................
3. .....................
4. .....................

1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า1.4 ตัวแปรต่าง ๆ ของการศึกษาค้นคว้า

1.5 แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม กำหนดช่วงเวลาที่จะทำกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้า
เขียนเค้าโครงของโครงงาน
ลงมือทำการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงาน
บทที่ 2
บทเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจรวด

บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างและทดสอบจรวดขวดน้ำ

1. ขวดน้ำอัดลม (เป็ปซี่) ขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 10 ขวด
2. ............
4. .................
5. .................

3.2 วิธีการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
1. .......................
2. ....................
3. ....................
4. ......................

3.3 วิธีการทดสอบจรวดขวดน้ำ
1. .......................
2. ....................
3. ....................
4. ......................

บทที่ 4
ผลการทดลอง

ตารางบันทึกผลการทดลอง
บทที่ 5
การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง

5.1 อภิปรายและสรุปผลการทดลอง


5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ...............
2. .............


5.3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) บอกเป็นข้อ ๆ
1. ...............
2. .............บรรณานุกรม

สุนันทา ยมหล้า . แผ่นพับประกอบการสัมมนา เรื่อง การประดิษฐ์และการทดสอบจรวดขวดน้ำ 7 มิ.ย. 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.