วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบภาษาไทย (ก.พ.)

ข้อสอบภาษาไทย (ก.พ.)
คำสั่ง จงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1-4 ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด
1. จีวร : เสื้อ : : ย่าม : ?
1) สาย
2) ไหล่
3) ถุง
4) กระเป๋า

2. มุ้งลวด : หน้าต่าง : : รูปภาพ : ?
1) กรอบรูป
2) สีสัน
3) อัลบั้ม
4) ผนัง

3. ในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2547 และ 2548 เนื้อที่การปลูกมันสำปะหลังจะลดลง จึงน่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชยืนต้น และพืชอื่นๆ ทดแทน ได้แก่ ปอถั่วและงา ส่วนในภาคตะวันออกจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราทดแทนให้มากยิ่งขึ้น     ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร
1) พืชบางชนิดอาจจะเหมาะสำหรับปลูกในเนื้อที่บางแห่งเท่านั้น
2) ในภาคตะวันออก เกษตรกรจะปลูกยางพาราทดแทน ถั่ว ปอ และงา
3) ปอ ถั่ว และ งา สามารถปลูกได้ในที่ดินทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออก
4) การปลูกมันสำปะหลังมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ จนไม่มีการปลูกเลย

4. “ศิลปะ” เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความสามารถและความเป็นเลิศของมนุษย์ “หัตถกรรม” หมายถึง การทำด้วยมือ ความเชี่ยวชาญในการใช้มือ ดังนั้น งานศิลปหัตถกรรมจึงเป็นงาน “ฝีมือ” ซึ่งต้องอาศัย “ความคิด”       ข้อความนี้กล่าวถึงอะไร
1) ที่มาของคำว่าศิลปหัตถกรรม
2) ความหมายของศิลปหัตถกรรม
3) ลักษณะของงานศิลปหัตถกรรม
4) ความเป็นมาของงานศิลปหัตถกรรม

"ศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่การให้ความเป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐานในสำนวน ศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้นโดยหลักทั่วไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้าง หากพิสูจน์มิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้นไป"
5. สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
1) หน้าที่
2) อำนาจ
3) วิธีการนำสืบพิสูจน์ความผิด
4) หลักการในการพิจารณาคดี

"นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น มา การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะกระทำกันในวันฉัตรมงคล จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทนั้น คับแคบเกินไปไม่เหมาะสมกับพระราชพิธีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระพุทธปรางค์ปราสาท ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดร นอกจากนี้ยังมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสินทรมหา จักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีในวันที่ 6 เมษายน 2416 ซึ่งเป็นดิถีคล้ายวันที่รัชกาลที่ 1 เสด็จฯ กรีธาทัพกลับถึงพระนคร และได้รับอัญเชิญเสด็จขึ้นครอบครองสยามราชอาณาจักรเป็นปฐมวาระ นับว่าเป็นวันมหามงคลของมหาจักรีบรมราชวงศ์และสยามประเทศ แต่ในขณะนั้นยังมิได้กำหนดวันให้เป็นทางการอย่างแน่นอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดวันที่ 6 เมษายน เป็นวันจักรีสืบมาจนปัจจุบัน"
6. ข้อใดสรุปความผิดไปจากบทความ
1) เดิมพระที่นั่งศิวาลัยใช้ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล
2) พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมีขนาดไม่เท่ากับปราสาทพระเทพบิดร
3) วันจักรีกำหนดขึ้นในวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
4) การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กระทำเฉพาะในวันจักรีนับตั้งแต่ปี 2462

7. เตรียมตัว มีความหมายว่าจัดแจงไว้ให้...............เพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า
1) พร้อม
2) ครบถ้วน
3) รอบคอบ
4) ถูกต้อง

8. ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ.............ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน
1) เคร่งเครียด
2) เข้มงวด
3) เคร่งครัด
4) ตึงเครียด

ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 ถึง 4 กำกับอยู่ แล้วตอบว่าข้อใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
9. การเว้นวรรคในข้อเขียนอาจผิดพลาดได้ง่าย  เพราะในส่วนผู้เขียนและในส่วนผู้พิมพ์อันอาจทำให้
                                                    1)                     2)                                                        3)
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องไขว้เขวไปได้
                              4)
10. คำว่าคุณภาพชีวิต แปลว่า การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  หมายถึง ชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่นับถือ
                                                                             1)               2)                                            3)
ว่า หรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
                        4)

คำสั่ง: ในแต่ละข้อจงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1-4 ว่าข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 (เอกสารประกอบ VCD ภาษาไทย ข้าราชการตำรวจ ปรับปรุงโดย อ.ต้า พรีเมียร์)

11. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1) คำว่า "มงคล" มีความหมายว่าความสุข ความเจริญหรือสิ่งที่นำความสุข ความเจริญมาสู่ตน
2) ตรงข้ามกับคำว่า "อัปมงคล" หรือ "อวมงคล"
3) มงคลนี้ ทุกคนปรารถนากันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นศรีเป็นมิ่ง
4) ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ไม่มีความเจริญหรือสิ่งที่เป็นลางร้าย

12. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) จึงจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนซึ่งเรียกว่ากฎหมายมาควบคุมสังคม
2) ในบางครั้งสมาชิกในสังคมอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอย เกิดความขัดแย้ง นำไปสู่ความไม่สงบ
3) ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความวุ่นวายและเพื่อความสงบเรียนร้อยตลอดจนความอยู่รอดของสังคม
4) มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกหรืออาจเรียกได้ว่าสังคมมนุษย์

13. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) ความสัมพันทางการฑูตระหว่างไทยกับสเปน
2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฟิลิปปินส์
3) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนในขณะนั้น
4) เริ่มขึ้นตอนปลายรัชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2141

14. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1)  หลักฐานที่พอจะหาได้บ้างมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ
2) คำว่า "ตำรวจ" นำมาใช้กันครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน
3) ในแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าให้มีการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นกับกรมเวียง
4) เพียงแต่สันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

15. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาปฏิบัตินอกเหนือจากการสอบแข่งขัน
2) บางตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถหรือความชำนาญพิเศษ
3) ดังนั้น การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจึงได้นำมาใช้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนบุคคลากร
4) ทั้งนี้เนื่องจากการสอบแข่งขั้นไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้

เรื่อง การสรุปความ
16. ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมีกฎระเบียบข้อบังคับมากมาย เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้วิธีการทำงานของข้าราชการช้าเกินควร ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
1) ความใหญ่โตของระบบราชการทำให้การทำงานล่าช้า
2) กฎระเบียบข้อบังคับจำนวนมากมายทำให้การทำงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร
3) ความล่าช้าของระบบราชการเกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่มากมาย
4) ความล่าช้าของระบบราชการเกิดจากการพยายามรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

17. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมาก สาเหตุหนึ่งเพราะการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจจากหน่วยงานเพื่อเด็กพิการสู่ประชาชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ
1) ในปัจจุบันหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของคนพิการ
2) คนพิการจะมีโอกาสมากขึ้นถ้าหน่วยงานเพื่อเด็กพิการสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น
3) สาเหตุที่คนพิการมีโอกาสน้อยในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการที่อยู่ในวงจำกัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนพิการได้รับโอกาสน้อยในสังคมไทยปัจจุบัน

18. การฝึกใจพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ใจที่พร้อมคือใจที่มีปัญญา ยอมรับความเป็นจริงได้อย่างไม่หวั่นไหว เป็นใจที่จะก่อให้เกิดความสุขสงบเป็นล้นพ้น ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงวุ่นวายเพียงใดก็ตาม ใจนั้นจะสงบสุขอยู่ได้อย่างอัศจรรย์ ข้อสรุปใดถูกต้อง
1) ใจที่พร้อมเป็นใจที่เกิดปัญญา
2) ปัญญาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จแห่งใจ
3) การฝึกใจพร้อมทำให้เกิดความสุข
4) เหตุการณ์ร้ายแรงจะคลี่คลายได้ด้วยความสงบของใจ

19. ข้าราชการพลเรือนเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทำให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนจริงที่ได้ รับ
1) ข้าราชการต้องถูกหักภาษีทุกเดือน
2) การเสียภาษีเป็นภาระของข้าราชการ
3) ข้าราชการได้รับเงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย
4) ข้าราชการและประชาชนเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

20. ภูมิประเทศของยุโรปเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพภูมิอากาศมีช่วงหนาวเย็นนาน ทำให้เพาะปลูกได้เฉพาะที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง เช่น ทางใต้ของสวีเดน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ พืชสำคัญคือ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง ฯลฯ ข้อใดคือสรุปของข้อความข้างต้น
1) สภาพพื้นที่และภูมิอากาศของยุโรปเหนือไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม
2) ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
3) ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพื้ชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง
4) ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของประชากรในยุโรปเหนือ

คำสั่ง :   คำถามมีอยู่ 10 ข้อ เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด ให้เวลาข้อละ 20 วินาที (ชีทเรียน)
                                                                                (1)
21.            “ความรักนั้นต้องอาศัยการปลูกต้นรัก รดน้ำพรวนดินอย่างดีเพื่อสร้างชีวิตครอบครัว/
                                                                                (2)
               การครองคู่ในสภาพสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจกันตลอดไป/
                                                                                (3)
               การอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่แตกต่างกันด้านความคิด ต้องอาศัยการรู้จักให้อภัยกัน/
                                                                                (4)
                คู่สามีภรยาจึงจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝั่ง”  
ข้อความข้างต้นประโยคใดเป็นประโยคใจความสำคัญ
1) ประโยคที่ (1)                                         
2)  ประโยคที่ (2)
3) ประโยคที่ (3)
4) ประโยคที่ (4)

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อน เสียเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้น “ธาตุแท้” ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง จะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้”
22. ข้อความข้างต้นเป็นภาษาระดับใด
1) ระดับกันเอง 2) ระดับไม่เป็นทางการ
3) ระดับกึ่ง ทางการ 4) ระดับทางการ

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่ต้นไม้ นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ทีนี้เราเองไปจำกัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน”

23. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
1) การศึกษาปัจจุบันเหมือนป่าไม้ซึ่งมีการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ
2) การศึกษาปัจจุบันถูกจำกัดมาก ควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่
3) การศึกษาปัจจุบันเป็นระบบเดียวเหมือนกันหมด ทำให้ไม่มีโอกาสพัฒนาได้ดี
4) ระบบการศึกษามีความแตกต่างกันไปตามอารยธรรมที่หลากหลาย

ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนำเงิน เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณ 180,000 ล้านบาท เกือบเท่ากับเงินที่คนไทยนำไปใช้ท่องเที่ยวในต่างประเทศในปีเดียวกัน เพียงแต่เขามาบ้านเราถึง 6 ล้านคนแต่ว่าเราไปเที่ยวบ้านเขาเพียงเกือบ 2 ล้านคนเท่านั้นเอง

24. ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร
1) ผิดคาด
2) เสียดาย
3) ตำหนิ
4) ประชด

25. มีผู้กล่าวว่า “เครื่องถ่ายเอกสารทำให้ใช้กันเพลินอย่างเกินความจำเป็นฉันใด บัตรเครดิตก็ทำ
ให้การใช้จ่ายขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นไปฉันนั้น”
ข้อความใดแสดงความหมายที่สอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
1) ถ้าไม่มีวินัย ทำอะไรก็หายนะ
2) ความสุรุ่ยสุร่าย เป็นภัยร้ายอย่างยิ่ง
3) ความสะดวกสบาย เป็นสัญญาณอันตรายที่พึงระวัง
4) บัตรเครดิตและเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้นเหตุให้ผลาญทรัพย์สิน

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของ ชุมน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขาฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ ปะพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทาวัตถุเพื่อยั่วยุกิเลส”

26. ข้อความข้างต้นกล่าวเป็นสำนวนได้ตามข้อใด
1) สมน้ำสมเนื้อ
2) เป็นปี่เป็นขลุ่ย
3) ขนมพอสมน้ำยา
4) น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

27. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
1) ทุกวันนี้สังคมกำลังเสื่อมลงเพราะพระสงฆ์และฆราวาส
2) ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งทางใจและไม่ให้ความรู้แก่สังคม
3) พระสงฆ์หันไปสร้างวัดใหญ่โตกันมากกว่าการเจริญไตรสิกขา
4) ชุมชนเสื่อมลงเพราะพระสงฆ์ไม่เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

“การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราไม่ควรที่จะหวังพึ่งเสียงโชคชะตา มนุษย์สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขอเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจใน ตัวเอง เป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้เสียแต่ต้นมือ”

28. ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด
1) สารแสดงข้อเท็จจริง
2) สารแสดงทรรศนะ
3) สารแสดงความรู้สึก
4) สารแสดงการจูงใจ

29. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
1) คุณพูดจายอกย้อนอย่างนี้ผมไม่อยากฟัง
2) บ้านหลังนี้พังโย้เย้จากถูกพายุใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3) เธอควรแยกแยะเรื่องที่จะเขียนออกเป็นประเด็น ๆ เสียก่อน
4) อย่ามัวโยกโย้อยู่เลย รีบช่วยกันทำงานนี้ให้เสร็จเร็ว ๆ จะได้พักผ่อน

30. ข้อใดเป็นประโยคที่มีใจความกะทัดรัด
1) ทางเดินขึ้นภูขรุขระไม่เรียบทำให้เดินลำบาก
2) เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้านคนหลังหนึ่ง
3) สาวน้อยเดินพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง
4) เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังลั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search for content in this blog.